< Vorige | Inhoud | Volgende >

7. DE BETALING

De prijs is als volgt opeisbaar en wordt op die manier door de Klant betaald aan de Dienstverlener, behoudens specifieke afwijking daarvan in bijzondere schriftelijke contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Dienstverlener:

De prijs is zowel contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener als via overschrijving op de bankrekening van de Dienstverlener.

De reservatie zal pas effectief zijn na de betaling van een eerste voorschot 500 EUR, en dit uiterlijk te voldoen binnen de zeven kalenderdagen na bespreking van de evenementdatum. Na aanvaarding van de offerte wordt door de Dienstverlener een tweede voorschot van minstens 50% aangerekend, uiterlijk te voldoen binnen de tien kalenderdagen voor evenementdatum. De betaalde voorschotten worden na de geleverde prestaties door de Dienstverlener in mindering gebracht van de totale afrekening.

Het saldo wordt ofwel op evenementdatum zelf ofwel uiterlijk zeven kalenderdagen na evenementdatum volledig vereffend.

De facturen van de dienstverlener vervallen in elk geval door verloop van zeven kalenderdagen volgend op factuurdatum. Iedere andersluidende regeling moet uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen tussen partijen.

Alle door de Klant gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van - respectievelijk - eventueel verschuldigde rente, schadebeding en kosten en vervolgens ter afdoening van de hoofdsom van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur, ook al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op andere nog openstaande facturen.