< Vorige | Inhoud | Volgende >

4. BESTEKKEN EN PRIJSOFFERTES

4.1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, verstrekt de Klant aan de Dienstverlener alle met het uitvoeren van de opdracht verband houdende relevante informatie en gegevens, waaronder niet-limitatief zijn naam, adres en telefoonnummer.

4.2. De offerte wordt berekend op het aantal voorziene genodigden. Elke wijziging in het aantal deelnemers brengt de facto een prijswijziging met zich mee.

De Klant verbindt er zich in het bijzonder toe om het aantal genodigden uiterlijk zeven kalenderdagen voor evenementdatum schriftelijk bij e-mail aan de Dienstverlener te bevestigen. Bij gebrek aan reactie van de Klant binnen de voormelde vervaltermijn en dus uiterlijk zeven kalenderdagen voor evenementdatum, zal de Dienstverlener rekening houden met het aantal genodigden zoals vermeld op het voorstel.

4.3. Indien de Klant het aantal deelnemers alsnog wenst te v ermeerderen, dan kan de Klant dit tot 3 kalenderdagen voor evenementdatum aan de Dienstverlener doorgeven per e-mail, waarna de Dienstverlener de mogelijkheid hiertoe nagaat, zonder hieromtrent evenwel voorafgaandelijk garanties te kunnen bieden. De Klant verklaart er zich

in zulk geval mee akkoord dat iedere extra aanwezige genodigden door de Dienstverlener zullen worden aangerekend aan 125% van de offerteprijs per persoon.

In het geval dat op evenementdatum zelf het aantal aanwezige genodigden hoger zou liggen dan het aangekondigde aantal genodigden, aanvaardt de Klant dat de bijkomende genodigden hem worden aangerekend aan 150% van de offerteprijs per persoon.

4.4. Indien het aantal personen met meer dan 20% zou worden verminderd, dan behoudt de Dienstverlener zich in elk geval uitdrukkelijk het recht voor om de initieel opgegeven prijzen per persoon te herzien en met 25% te verhogen.

4.5. De prijsoffertes opgesteld door de Dienstverlener zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, grondstoffen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande lopende de duurtijd van het bestek of de offerte – en dus tussen de bestelling en de uitvoering ervan - wijzigingen zouden voordoen, behoudt de Dienstverlener zich uitdrukkelijk het recht voor haar prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.

4.6. De offertes van de Dienstverlener worden vrijblijvend opgemaakt.

Door de aanvaarding van het bestek of de offerte, ongeacht of dit mits ondertekening op papier of elektronisch (bv. bij e-mail) gebeurt, verbindt de Klant zich tot de bestelling / de aankoop van de daarin vermelde goederen en/of diensten. Ook iedere, zelfs gedeeltelijke betaling onder welke vorm ook, bv. bij wijze van voorschot, geldt als een opdrachtbevestiging vanwege de Klant.

De bestekken en prijsoffertes zijn evenwel slechts bindend voor de Dienstverlener na zijn schriftelijke bevestiging en/of het aanvatten van de prestaties én nadat de Klant (cumulatief):

- Het gevraagde eerste voorschot heeft betaald;

- De evenementdatum schriftelijk heeft bevestigd en definitief heeft gereserveerd, alsook het aantal genodigden heeft doorgegeven, onverminderd de mogelijkheid tot vermeerdering en vermindering overeenkomstig de voorwaarden in artikel 4.3 en 4.4;

4.7. De geldigheidsduur van de offertes overstijgt in geen geval de periode van 15 dagen na offertedatum. Na het verstrijken van deze termijn en zonder schriftelijke bevestiging van de Klant, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om gebeurlijke opties automatisch te annuleren.

4.8. Elke wijziging die plaatsvindt na de aanvaarding van de bestelling, moet schriftelijk aan de Dienstverlener ten laatste zeven kalenderdagen voor evenementdatum worden meegedeeld. Aanvullende en/of gewijzigde opdrachten door of namens de Klant na aanvaarding van de offerte, die resulteren in een hogere prijs op basis van nacalculatie, worden aan de Klant afzonderlijk als meerwerk / supplement in rekening gebracht. Ook behoudt de Dienstverlener zich het recht tot verrekening voor, indien de informatie die de Klant heeft verleend opdat de Dienstverlener een prijsofferte zou kunnen opstellen, bij uitvoering niet correct of onvolledig blijkt te zijn.