< Vorige | Inhoud | Volgende >

2. TOEPASSINGSGEBIED

Huidige algemene voorwaarden (hierna : Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen Key To Comfort BV (hierna: Dienstverlener), of haar aangestelden, en een natuurlijke - of rechtspersoon (Hierna: Klant).

Niet alleen zijn deze Voorwaarden integraal van toepassing op iedere offerte en/of overeenkomst, ook zijn zij van toepassing op eventuele aanvullende - of vervolgopdrachten en op andere contracten die partijen zouden kunnen sluiten.

Deze Voorwaarden zijn essentieel voor de Dienstverlener en primeren op alle andere algemene voorwaarden, ook op die van de Klant. Andere of tegengestelde algemene voorwaarden worden aldus voor niet-geschreven gehouden. Een stilzwijgen kan in geen enkel geval als een aanvaarding van andere algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd.

Er kan enkel van deze Voorwaarden worden afgeweken bij uitdrukkelijk schrijven en na wederzijds akkoord tussen partijen.

Deze Voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden aan die eigen zijn aan elke contractuele verhouding.

Het niet toepassen van een clausule, die in onderhavige Voorwaarden werd opgesteld, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de Dienstverlener om onderhavige Voorwaarden te doen gelden.

De Dienstverlener behoudt zich in elk geval het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de Dienstverlener vragen, die deze onverwijld aan de Klant overmaakt.