< Vorige | Inhoud | Volgende >

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. De Dienstverlener is op geen enkele manier aansprakelijk voor de directe gevolgen van onopzettelijke gebeurtenissen of overmacht die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of verstoren.

13.2. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die is aangericht in de gebruikte ruimtes evenals aan het gebouw en de inventaris.

Tevens is de Klant aansprakelijk voor schade aan derden door zijn personeel, leveranciers, onderaannemers of gelijk welke andere personen – dewelke de Klant toegang tot het gebouw van de Dienstverlener heeft verstrekt.

De Klant is bovendien aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan voertuigen, infrastructuur en personen die veroorzaakt in de omgeving van de evenementzaal en/of op de parkeerplaats die door de Dienstverlener ter beschikking werd gesteld.

13.3. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of ongeval op haar domein.

13.4. In geval van prestaties van de Dienstverlener op locatie: de Klant verbindt er zich toe om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zijn ruimtes naar behoren te beschermen tegen alle types schade die gelinkt kunnen worden aan het georganiseerde evenement. De klant is bovendien bewust van het feit dat de organisatie van evenementen onaangenaamheden of schade aan zijn goederen zou kunnen teweegbrengen. De Klant aanvaardt dus, door het afsluiten van een overeenkomst met de Dienstverlener, om de verantwoordelijkheid van deze laatste niet in te zetten voor welke reden ook, wanneer de schade lager ligt dan 1.500 EUR.

13.5. De Klant verbindt er zich toe om ten laatste bij bestelling de Dienstverlener – ingevolge de geldende reglementering – mede te delen of hij dan wel één van zijn genodigden over een voedselallergie of -intolerantie beschikt. Laat de Klant na om de Dienstverlener hierover in te lichten, dan zal de Klant in geen geval een verhaal hebben op de Dienstverlener.

13.6. De Klant verplicht zich ertoe zijn geluidsinstallatie zodanig te organiseren dat omwonenden hiervan geen hinder ondervinden. In alle gevallen mag het maximale geluidsniveau voor via versterkers verspreide muziek in de ruimtes niet hoger zijn dan 90 dB, conform de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van de geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen. De Klant verbindt zich tot het naleven van deze bepaling of elke andere toekomstige wet- of regelgevende bepaling. Indien de Klant zich hier niet aan houdt, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om alle noodzakelijke maatregelen te treffen tijdens het evenement (met inbegrip van vermindering van het geluidsniveau en onmiddellijke stopzetting van het evenement) alsook het recht om een schadevergoeding te vorderen voor geleden schade.

13.7. De eventuele huur van materiaal wordt onder enige en volledige verantwoordelijkheid van de klant gedaan, die verplicht wordt om elk verlies of schade te vergoeden, van welke aard ook, die aan het materiaal kan overkomen, zelfs toevallig. Zo wordt met name elke schade die wordt aangebracht aan tafellinnen (brandplekken, vlekken,…) of aan het materiaal, aan de Klant gefactureerd. De Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor toezicht op, schade aan of verlies van materiaal die door de Klant zijn gehuurd.

13.8. De klant verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen aan te gaan voor het soort evenement dat hij organiseert, in het bijzonder voor het materiaal dat hem wordt toevertrouwd. De Dienstverlener ontvangt op eenvoudig verzoek een kopie van de verzekeringsattesten. Indien de Klant dit nalaat, kan de Dienstverlener de overeenkomst opzeggen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

13.9. De prijzen van de Dienstverlener houden geen rekening met organisatiemoeilijkheden die zich op bepaalde plaatsen kunnen voordoen en kunnen – naargelang de omstandigheden – herzien worden. De Dienstverlener wijst in ieder geval elke verantwoordelijkheid af in hoofde van vertraging of gebreken van de levering, in geval van toegangsmoeilijkheden tot de ruimten van de Klant of onvoldoende voorbereiding van zijn ruimten, meer in het algemeen, in geval van overmacht of gebeurtenissen die aan zijn controle zijn ontsnapt.

13.10. De Dienstverlener kan door haar Klant in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de fouten en tekortkomingen van anderen.

13.11. In het geval dat de bestelling ook dienstverleningen zou inhouden, geeft de Klant uitdrukkelijk volmacht aan de Dienstverlener om – in het kader van een aannemingsovereenkomst – de kelners en het hulppersoneel aan te werven, die nodig zijn voor de uitvoering volgens de voorwaarden die in de offerte zijn vermeld. De Klant verbindt er zich toe om deze kosten bij eerste vraag terug te betalen. De Klant verklaart de Dienstverlener vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid in het kader van deze volmacht en haar te vrijwaren tegen elke rechtsvordering die tegen

haar zou kunnen worden ingesteld door een lid van het personeel op wie beroep werd gedaan. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van de Dienstverlener voor tekortkoming van deze derden is evenwel uitgesloten. In geen geval is een hoofdelijke aansprakelijkheid van de Dienstverlener samen met de betrokken derde mogelijk.

13.12. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener – in het geval dat een bezwaar gegrond zou zijn - beperkt zich in elk geval tot de bewezen en werkelijk geleden schade door de Klant, die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Een eventuele schadevergoeding zal in geen geval de waarde van de geleverde goederen en diensten overschrijden.