< Vorige | Inhoud | Volgende >

12. UITSTELLEN EN ANNULERING VAN DE BESTELLING / OPDRACHT

12.1. UITSTELLEN VAN DE BESTELLING / OPDRACHT

Ingeval de Klant de bestelling of de overeenkomst eenzijdig wenst uit te stellen, moet hij dit doen via aan aangetekend schrijven (essentiële vormvereiste), dat gericht is aan de Dienstverlener.

Het uitstellen van ter beschikkingsstelling van de zaal/zalen naar een latere datum is toegestaan, voor zover de ruimtes beschikbaar zijn en alleen als de nieuwe datum binnen de zes maanden na de oorspronkelijk voorziene datum van het evenement ligt.

12.2. ANNULERING VAN DE BESTELLING / OPDRACHT

Ingeval de Klant de bestelling of de overeenkomst eenzijdig wenst te annuleren of te beëindigen, moet hij dit doen via een aangetekend schrijven (essentiële vormvereiste), dat gericht is aan de Dienstverlener.

Ingeval van eenzijdige annulering of beëindiging van de opdracht door de Klant, om welke reden ook, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van de bestelling (desgevallend offerte), steeds met een minimum van 250 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten en mits verrekening van de stand van de voorbereidende werkzaamheden tot op dag van annulering. De door de Klant reeds betaalde voorschotten worden niet terugbetaald, maar verrekend met de verschuldigde vergoeding aan de Dienstverlener.

De Dienstverlener behoudt zich te allen tijde en in alle gevallen uitdrukkelijk het recht voor om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

Deze clausule heeft ten aanzien van consumenten wederkerige werking en is in zulk geval zowel van toepassing op de Dienstverlener als op de Klant. Deze clausule kan dus langs beide wegen van het contractuele spectrum worden aangewend en is daarmee in overeenstemming met de relevante wetgeving uit het Wetboek Economisch

Recht. Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinde op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.