< Vorige | Inhoud | Volgende >

10. DE FACTUUR EN HET FACTUURPROTEST

10.1. De Klant verklaart er zich mee akkoord dat de factuur zowel per post als per e-mail mag worden bezorgd.

10.2. Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Klant die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van onbetaald gebleven vervallen factuur, zelfs indien de Dienstverlener zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft.

10.3. De Klant moet elk protest van factuur formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Dienstverlener, binnen de zeven kalenderdagen na factuurdatum, op straffe van onontvankelijkheid. De Klant moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren. Gebrek aan protest binnen hiervoor vermelde termijn zal onherroepelijk gekwalificeerd worden als een aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en aanrekening daarvan.

10.4. Een commerciƫle geste brengt geen enkele nadelige erkentenis in hoofde van Dienstverlener met zich mee.

10.5. Eerder onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken worden, noch geprotesteerd worden.